Zrieknutie sa zodpovednosti

Používanie tejto webstránky je výhradne na riziko používateľa.

Používateľ týmto súhlasí s tým, že právo uplatniteľné na tieto podmienky používania, ich výklad a akúkoľvek vec alebo súdne spory v súvislosti s nimi alebo vyplývajúce z nich budú riadené zákonom Južnej Afriky.

Táto webová stránka je vlastnená, moderovaná a udržiavaná Juhoafrickou republikou.

Používatelia týchto webových stránok sú vyzývaní, aby sa oboznámili s právnymi predpismi Južnej Afriky v oblasti elektronickej komunikácie a transakcií z 25. Mája 2002.

Nasledujúce úkony súvisiace s touto webovou stránkou sú výslovne zakázané:

Získanie alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu na ľubovoľnú webovú stránku alebo časť tejto webovej stránky;

Poskytovanie alebo pokus o poskytnutie neoprávneného alebo škodlivého kódu alebo obsahu na tejto webovej stránke; a/alebo

Akúkoľvek zmenu alebo pokus o zmenu akéhokoľvek obsahu alebo inej časti tejto webovej stránky neoprávnenými osobami.

Sledujeme trestné stíhanie a odškodnenie od akejkoľvek osoby, ktorá doručuje alebo sa pokúša doručiť ľubovoľný deštruktívny kód na túto webovú stránku, alebo sa pokúsi získať neoprávnený prístup na ľubovoľnú stránku na tejto webovej stránke alebo jej časti.

Autorské práva vo všetkých informáciách, obrázkoch, zdrojových kódoch a iných originálnych materiáloch obsiahnutých na webových stránkach, ktoré nie sú priradené tretej strane, sú držané majiteľom webových stránok alebo sú im poskytnuté licencie. Vlastník webových stránok si v tomto ohľade uplatňuje a vyhradzuje všetky svoje práva vrátane morálnych práv.

Hyperlinky a/alebo reklamy uvedené na tejto webovej stránke a nasmerované na iné webové stránky, alebo používatelia, sú poskytované bez akýchkoľvek záruk alebo odporúčaní týkajúcich sa obsahu, vhodnosti, presnosti alebo bezpečnosti stránok, ktoré sú prepojené. Táto webová stránka v žiadnom prípade neovláda ani neupravuje obsah webových stránok alebo stránok, ktoré sú prepojené, a odmieta akúkoľvek priamu alebo nepriamu zodpovednosť, ktorá môže vzniknúť z používania alebo neschopnosti používať odkaz alebo webovú stránku prepojenú na stránku.