Zásady ochrany osobných údajov

Vaša ochrana

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. rozumie a zdieľa obavy zákazníkov o tom, ako sú osobné údaje zhromažďované, používané a zdieľané. Chceme vás ubezpečiť, že prijmeme všetky primerané kroky na bezpečné a starostlivé spracovanie vašich osobných údajov. Zaviazali sme sa chrániť vaše informácie; to znamená, že okrem iného budeme dodržiavať požiadavky vlády Južnej Afriky a zabezpečíme, aby si naši zamestnanci boli vedomí svojich povinností.

Čo zhromažďujeme

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sú vo väčšine prípadov poskytované, keď zákazníci zaregistrujú podrobnosti, objednávku alebo poskytnú spätnú väzbu. Zozbierané informácie zvyčajne obsahujú meno zákazníka, adresu, adresu doručenia, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Spoločnosť Snuza International PTY Ltd. nebude zhromažďovať citlivé informácie bez vášho súhlasu, pokiaľ nie je potrebné, aby sa takéto informácie zhromažďovali za určitú činnosť alebo funkciu, a tajné ani nečestné zhromažďovanie takýchto informácií nebude zhromažďovať.

Prečo zhromažďujeme informácie

Môžeme zhromažďovať informácie na dodanie produktov alebo služieb na dokončenie ďalších transakcií a lepšie pochopiť požiadavky našich zákazníkov. Tieto informácie nám umožňujú prispôsobiť a zlepšiť naše služby. Navyše nebudeme využívať osobné údaje bez toho, aby sme podnikli primerané kroky na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti informácií.

Ako zhromažďujeme tieto informácie

Ak zákazník odošle objednávku a/alebo zaregistruje svoje údaje, uložíme tieto informácie pre budúce použitie. To ušetrí čas pri spätnej komunikácii s nimi, pretože nemusíte znova zadávať údaje o zákazníkoch. Niekedy môžeme doplniť osobné údaje zákazníkov z externých zdrojov. Vykonávame to najmä s cieľom overiť presnosť informácií, ktoré máme, a opäť prispôsobiť a zlepšiť naše služby.

Zverejňovanie osobných informácií

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže používať a zverejňovať vaše osobné údaje na schválené účely a rôznymi spôsobmi súvisiacimi so schválenými účelmi. Zahŕňa to nasledovné:

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže zverejniť osobné informácie súvisiace alebo nesúvisiace s tretími stranami, ak získame od vás súhlas.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže zverejniť osobné informácie medzi príslušnými právnickými osobami. Za okolností, keď sú informácie sprístupnené príslušným orgánom spoločnosti, sú viazané pôvodným primárnym účelom, pre ktorý boli informácie zhromaždené.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže zverejniť osobné údaje tretím stranám, ktoré nesúvisia s tým, aby umožnila outsourcing funkcií na účely zahŕňajúce okrem iného fakturáciu, riadenie vzťahov so zákazníkmi a plnenie objednávok. Bude to vykonané, ak je takéto zverejnenie v rámci vašich rozumných očakávaní.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. prijme primerané opatrenia, aby zabezpečila, že jej zmluvy s tretími stranami zahŕňajú požiadavky, aby tretie strany dodržiavali požiadavky na používanie a zverejňovanie podľa zákona o ochrane osobných údajov a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Snuza International Pty Ltd.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže zverejniť osobné informácie orgánom činným v trestnom konaní, vládnym agentúram, súdom alebo externým poradcom, ak sú povolené alebo vyžadované zákonom.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. môže zverejniť osobné informácie, aby zabránila bezprostrednému ohrozeniu života alebo verejnej bezpečnosti.
Ak nie je zverejnenie primárnym účelom, potom ide o súvisiaci sekundárny účel. Ak nebolo získané povolenie na zverejnenie, spoločnosť Snuza International Pty Ltd. nezverejní vaše osobné údaje, iba ak z dôvodov uvedených vyššie v bodoch 1.1 až 1.6.

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. vo všeobecnosti nepredáva alebo nezdieľa svoje zoznamy zákazníkov na obchodnom základe s tretími stranami, avšak v prípade, že by sme to urobili, bolo by to možné iba vtedy, ak by bol získaný príslušný súhlas jednotlivcov. Za týchto okolností spoločnosť Snuza International Pty Ltd. podnikne kroky, aby zabezpečila, že používanie svojho zoznamu zákazníkov treťou stranou neprekročí rozsah obsahu.

Prístup k osobným údajom

Snuza International Pty Ltd. podnikne primerané kroky na obmedzenie prístupu k osobným informáciám. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. umožní prístup k osobným informáciám príslušnej osoby, ak je taký požadovaný prístup v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. opraví osobné údaje zákazníka na požiadanie dotknutého jednotlivca čo najskôr a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Ak si jednotlivec želá opraviť svoje osobné údaje, mali by tak urobiť výberom odkazu „Vaše podrobnosti“, keď je prihlásený na internetovú stránku spoločnosti Snuza International Pty Ltd., alebo sa obráti priamo na spoločnosť Snuza International Pty Ltd. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd môže účtovať poplatok za spracovanie žiadosti o prístup, ak je takáto požiadavka zložitá alebo náročná na zdroje.

Cookies a ďalšie technológie

Ako je bežnou praxou na mnohých webových stránkach, spoločnosť Snuza International Pty Ltd. využíva cookies a iné technológie, ktoré nám pomáhajú pri určovaní toho, ktoré komponenty našej webovej stránky sú najobľúbenejšie a aby naša internetová reklama priniesla zákazníkom naše produkty a služby. Súbory cookies môžu byť tiež použité na štúdium modelov návštevnosti a čo je najdôležitejšie, aby ste zaistili, že vaše skúsenosti s interakciou s nami sú vyhovujúce. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. odporúča, aby zvyčajne nevyužívala tieto informácie zhromaždené na akýkoľvek účel, ktorý presahuje rámec týchto pravidiel ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť

Uskutočníme všetky primerané kroky na bezpečné ukladanie vašich osobných údajov. Iba konkrétni zamestnanci v našej spoločnosti majú prístup k informáciám našich zákazníkov a v rámci prísnej kontroly a postupov.

Sú osobné údaje o vašom osobnom účte zabezpečené pri prenose?

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. sa snaží chrániť vaše osobné informácie počas prenosu. Informácie o zákazníckom účte poskytované prostredníctvom tejto stránky sa nachádzajú v bezpečnom prostredí servera za ochrannými stenami spoločnosti Snuza International Pty Ltd. Všetky podrobnosti o kreditných kartách a osobné údaje sa prenášajú prostredníctvom 128 bitovej Secure Sockets Layer (SSL), pričom šifrovanie poskytuje Secure Pay, jeden z najdôveryhodnejších poskytovateľov digitálnych certifikátov na webe.

Sú osobné údaje o vašom osobnom účte uložené bezpečne?

Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. podnikne primerané kroky na zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré má k dispozícii, z takých rizík ako stratu alebo neoprávnený prístup, zničenie, používanie, zmena alebo sprístupnenie údajov. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. povoľuje prístup k vašim údajom len autorizovanému personálu.

Otvorenosť

Ak máte pochybnosti alebo sťažnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo našich pravidiel ochrany osobných údajov, žiadame vás, aby ste sa obrátili na našich zástupcov v oblasti služieb zákazníkom. Zástupcov môžete kontaktovať využitím kontaktných údajov  uvedených na webe. Spoločnosť Snuza International Pty Ltd. bude mať na svojej webovej stránke uverejnené svoje Pravidlá a podmienky ochrany osobných údajov.

Zmeny

Z času na čas a v súlade s očakávaniami zákazníkov a legislatívnymi zmenami budú naše zásady a postupy ochrany osobných údajov revidované a podľa potreby aktualizované.